Algemene voorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN 

De dienst easycv.nl (hierna: “de Dienst”) wordt u via internet aangeboden door het bedrijf Quotalis BV op de website easycv.nl (hierna: “de Website”). Aan het gebruik van De Dienst zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door de Dienst te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

ARTIKEL 1. GEBRUIK VAN DE DIENST

1.1. De Dienst wordt u aangeboden ten behoeve van het al dan niet geautomatiseerd opstellen, bijhouden, wijzigen, opmaken, openbaar maken, delen en exporteren van uw curriculum vitae en/of sollicitatiebrief middels de via de Dienst aangeboden tools. U bepaalt zelf hoe u de tools inzet en voor welke specifieke doelen.
1.2. Om de Dienst te kunnen gebruiken, dient u zich, indien mogelijk, eerst gratis te registreren of een van de producten af te rekenen. Nadat uw registratie of aankoop is afgerond kunt u direct op uw account inloggen en de Dienst gebruiken.
1.3. Middels uw account kunt u op een later tijdstip uw curriculum vitae en/of sollicitatiebrief inzien, wijzigen, openbaar maken, delen en exporteren. Aan het gebruik van het account zijn terugkerende kosten verbonden zoals genoemd in artikel 5. De hoogte hangt af van uw gekozen pakket. 
1.4. U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Easy cv mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus zelf ten alle tijden aansprakelijk voor al deze handelingen.
1.5. Indien u een vermoeden heeft van misbruik via uw account, dient u Easy cv hier onverwijld van op de hoogte te stellen en uw (inlog)gegevens te wijzigen.

ARTIKEL 2. GEBRUIKSREGELS

2.1. U heeft het recht om enkel uw persoonlijke gegevens via de Dienst te verwerken. Het is uitdrukkelijk verboden om de Dienst te gebruiken ten behoeve van of voor derden, dan wel toegang te geven tot het account aan derden.
2.2. Het is verboden de Dienst te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere van toepassing zijnde (internationale) wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het via de Dienst opslaan of verspreiden van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.
2.3. In het bijzonder is het verboden de Dienst op dusdanige wijze te gebruiken en/of te beïnvloeden dat overlast of hinder voor andere gebruikers ontstaat. Onder meer valt hieronder het inzetten van eigen scripts of programma’s voor het up- of downloaden van grote hoeveelheden data, of het excessief vaak doen van aanroepen van de Dienst.
2.4. Indien Easy cv constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Easy cv zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen zonder enige vorm van schadevergoeding. Easy cv heeft hierbij het recht om de gebruiker af te sluiten van de Dienst of in zijn geheel te blokkeren voor de Website. Easy cv is in geen geval gehouden tot het terugbetalen van de vooruitbetaalde maandelijkse of eenmalige vergoedingen.
2.5. Indien naar het oordeel van Easy cv hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Easy cv of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Easy cv gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
2.6. Easy cv is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Easy cv gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze algemene voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
2.7. Easy cv kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Easy cv van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.
2.8. Easy cv biedt drie verschillende lidmaatschappen aan waar terugkerende kosten uit voortvloeien. Een maandelijks variant, een variant per kwartaal en een variant per jaar.

ARTIKEL 3. BESCHIKBAARHEID EN ONDERHOUD

3.1. Easy cv spant zich in om de Dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
3.2. Easy cv onderhoudt de Dienst actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. 
3.3. Easy cv mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de Dienst aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Easy cv zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.
3.4. Bij onderhoudt van de Dienst is het niet mogelijk om (deels) restitutie van de afgenomen Dienst of een gratis periode ter compensatie te claimen.

ARTIKEL 4. PERSOONSGEGEVENS

4.1. Met de Dienst verwerkt u uw eigen persoonsgegevens. Easy cv treedt hierbij op als bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens; u bent de verantwoordelijke. U vrijwaart Easy cv van alle aanspraken van betrokkenen onder deze wet.
4.2. De persoonsgegevens die Easy cv van u verkrijgt worden enkel gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en het doen van aanbiedingen voor soortgelijke producten en diensten.
4.3. Easy cv zal de persoonsgegevens verwerken conform de geldende wet- en regelgeving, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot de Wet bescherming persoonsgegevens.
4.4. Persoonsgegevens worden onomkeerbaar verwijderd wanneer zij niet meer noodzakelijk zijn, tenzij bewaren daarna verplicht is op grond van de wet.
4.5. U heeft het recht om een verzoek te doen tot verwijdering van uw (persoons)gegevens. Een dergelijke verzoek kan worden gedaan zoals omschreven in artikel 8.5.
4.6. Easy cv zorgt voor adequate beveiliging van alle persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens en getroffen beveiligingsmaatregelen worden aanvullend toegelicht in de privacyverklaring van Easy cv, deze vindt u hier.

ARTIKEL 5. INTELLECTUEEL EIGENDOM

5.1. De Dienst, de bijbehorende software alsmede alle informatie, afbeeldingen op de website en vormgeving van de curriculum vitae en sollicitatiebrief is het intellectueel eigendom van Quotalis BV. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gedeeld worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Easy cv, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan. Uiteraard heeft u wel het recht op gebruik van de ontworpen curriculum vitae's en sollicitatiebrieven. 
5.2. De vormgeving van het einddocument dat u via de Dienst kan downloaden is volgens het vorige lid het intellectueel eigendom van Quotalis Bv. U verkrijgt hierbij het beperkte recht tot gebruik van deze vormgeving. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om de vormgeving op andere wijze te gebruiken dan in combinatie met de via de Dienst gemaakte documenten. Dit recht blijft ook na beëindiging van deze overeenkomst bestaan, inclusief de daaraan verbonden voorwaarden.
5.3. Informatie die u opslaat of verwerkt via de Dienst is en blijft uw eigendom. Quotalis BV verkrijgt van u een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten ten behoeve van de uitvoering van de Dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.
5.4. Indien u informatie stuurt naar Easy cv, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert. Easy cv is niet gehouden tot het geven van een vergoeding indien Easy cv de feedback of suggestie in de Dienst implementeert.
5.5. Easy cv zal geen kennis nemen van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via de Dienst, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Easy cv daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Easy cv zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

ARTIKEL 6. VERGOEDING VOOR DE DIENST

6.1. Aan het gebruik van de Dienst is een vergoeding verbonden. Deze kosten vindt u op de Website. De genoemde kosten dienen vooraf te worden voldaan.
6.2. De eerste betaling kan worden verricht via iDeal-betaling, of volgens de betaalinstructies op de website. De overeenkomsten wordn stilzwijgend worden verlengd. De terugkerende kosten zullen worden afgeschreven van het opgegeven rekeningnummer middels automatische incasso.
6.3. Easy cv heeft het recht de kosten als genoemd in artikel 6.1 op ieder moment te wijzigen. Easy cv zal een dergelijke wijziging één (1) maand voorafgaand aan de wijziging aan u mededelen. Indien u het niet eens bent met de wijziging, heeft u het recht om, tot het moment dat de nieuwe kosten in gaan, de overeenkomst op te zeggen.
6.4. Omdat de Dienst direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.
6.5. Het is niet toegestaan per persoon meerdere accounts aan te maken. Bij constatering of een vermoeden hiervan, heeft Easy cv het recht om alle accounts te verwijderen zonder teruggave van reeds betaalde abonnementskosten.
6.6 Easy cv gerechtigd administratieve kosten in rekening te brengen iedere keer als er een storno plaatsvindt.
6.7 Bij betalingsachterstanden is Easy cv gerechtigd de Dienst te deactiveren totdat alle bedragen inclusief eventuele extra administratieve of juridische kosten zijn voldaan.
6.8 Easy cv geef vorderingen uit hand aan een incasso bureau. De kosten hiervan komen toe aan de debiteur.  

ARTIKEL 7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1. De hierna volgende leden zijn niet van toepassing voor u als zijnde consument en niet handelt in de uitvoering van beroep of bedrijf.
7.2. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Easy cv beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald voor de één (1) maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.
7.3. Easy cv is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7.4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Easy cv meldt.
7.5. In geval van overmacht is Easy cv nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

ARTIKEL 8. DUUR EN OPZEGGING ABONNEMENTEN

8.1. Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst gebruikt maakt van de Dienst en loopt voor de periode van één (1) maand, een kwartaal of een jaar. Dit hangt af van het door u gekozen pakket. 
8.2. De overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd voor een periode die in het begin is gekozen. Namelijk een maand, een kwartaal of per jaar.  Opzegging kan tot twee (2) dagen voorafgaand aan een nieuwe periode worden gedaan door een e-mail te sturen naar info@easycv.nl. Als uw opzegging te laat binnen is dan zal er automatisch voor de nieuwe periode worden geincasseerd. 
8.3. Indien de overeenkomst niet tijdig wordt opgezegd, wordt deze automatisch omgezet in een abonnement en verlengd voor de periode zoals aangegeven in artikel 8.3 Opzegging geschiedt volgens dezelfde wijze als bedoeld in artikel 8.3.
8.4. De gegevens die u via de Dienst heeft opgeslagen zullen 3 jaar na het laatste gebruik van de Dienst worden verwijderd. Easy cv zal u voorafgaand aan het verwijderen van de gegevens hiervan per e-mail op de hoogte brengen, maar is hiertoe niet verplicht. Tot op het moment van verwijdering heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van de gegevens, door opnieuw een overeenkomst aan te gaan.
8.5. Indien u uw account en/of uw gegevens wilt verwijderen uit de Dienst kunt u dit bewerkstelligen door een e-mail te sturen naar info@easycv.nl 
8.6. Let op: Het is niet mogelijk de data die u opslaat of verwerkt via de Dienst te exporteren.
8.7. De maandelijkse lidmaatschap kost maandelijks 12,95 en wordt vooraf geincasseerd. Het kwartaal lidmaatschap kost 29,75 euro en wordt eens per kwartaal vooraf geincasseeerd. Het jaarlidmaatschap bedraagt 74,95 euro en wordt eens per jaar vooraf geincasseerd. 

ARTIKEL 9. WIJZIGINGEN VOORWAARDEN

9.1. Easy cv mag deze voorwaarden alsook de prijzen steeds met ingang van een nieuwe betaalperiode (zoals gedefinieerd in 8.1) aanpassen.
9.2. Easy cv zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de Dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.
9.3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de Dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 10. Online cv

10.1 Easy cv aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de door u gepluceerde informatie middels het online plaatsen van uw cv via De dienst.
10.2 Als uw cv online staat dan accepteert u ook dat u berichten kunt ontvangen van derden
10.3 Bij eventuele betalingsachterstanden is Easy cv gerechtigd uw account en hiermee ook uw online cv te deactiveren of te verwijderen. Hierdoor gaan uw opeslagen gegevens verloren. 

ARTIKEL 11. OVERIGE BEPALINGEN

11.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
11.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de Dienst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Quotalis Bv gevestigd is.
11.3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de Dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
11.4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Easy cv wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.
11.5. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
11.6. Quotalis Bv is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de Dienst of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.